Penzion U Elišky Bedřichov
Menu
Rezervace
Kontakt
Rychlý kontakt:

Info, rezervace, objednávky:
Tel.: 734 202 464
E-mail: bedrichov@sicco.cz

Recepce penzionu:
Tel.: 773 944 000
Bedřichov 1678
468 12 Bedřichov u Jablonce nad Nisou

Ceník

RODINNÁ DOVOLENÁ

Objednejte si letní dovolenou:

Cena za ubytování od 540,-Kč/osoba/noc včetně polopenze až do 890,-Kč/osoba/noc včetně polopenze

Zeptejte se nás na konkrétní termíny :-)

Děti do 10(9,99) let: od 486,-Kč/osoba/noc včetně polopenze

Děti do 3 (2,99) let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.

Pro děti do 3(2,99) let možnost doobjednání polopenze za 90,-Kč/den.

 

V zimních měsících (prosinec-březen) Vám v jídelně nabídneme od 16,30 polévku pro zahřátí, která je součástí polopenze.

Zapůjčení vybavení pro děti zdarma. Nemusíte vozit postýlku, nočník, vaničku s podložkou, ani dětskou sedačku ke stolu. Máte-li zájem o zapůjčení těchto věci, kontaktujte nás prosím předem nejlépe při objednání Vašeho pobytu. Zapůjčení dětských lůžkovin 47 Kč/pobyt.

Uvedené ceny neplatí pro Velikonoce, Vánoce, Jizerskou padesátku a Silvestra. Na tyto termíny Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás !

 

ŠKOLY V PŘÍRODĚ, DĚTSKÁ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

Ubytování:  199 Kč / osoba / den  (při min. počtu 30 lidí)
Ubytování včetně polopenze: 299 Kč / osoba / den

Ubytování včetně plné penze: 384 Kč / osoba / den

V ceně nejsou zahrnuty lůžkoviny ve výši 47 Kč/osobu/pobyt

Pedagogický dozor má u nás kompletní pobyt zdarma! (1 osoba na 12 dětí)

 

INFORMACE PRO VÁŠ POBYT :

V cenách není zahrnuto parkovné ( osobní automobil 50 Kč/den, autobus 150 Kč/den), ani místní poplatky, které jsou 15 Kč/osobu za kalendářní den, které se vybírají ve prospěch obce Bedřichov. Parkoviště není hlídané a za případnou škodu nezodpovídáme.

Check-in  (příjezd) je od 14 do 19 hodin. V případě, že máte objednané jídlo, mějte prosím na paměti, že večeře se vydávají v době od 18 do 19 hodin. Pokud z vážných důvodů budete přijíždět po 19-té hodině, zavolejte nám to prosím na 773 944 000.

Check-out (odjezd) je do 10 hodin.

V jídelně je prodejna občerstvení/bar. Otevřena je každý den v čase večeří.

V případě celodenního výletu, či v situaci, kdy z časových důvodů nelze zajistit standardní stravu Vám připravíme balíčky. Z technických důvodů je nutno tento požadavek nahlásit před nástupem na pobyt.

V průběhu letních měsíců je možnost zapůjčení horských kol. Máte-li zájem o půjčení kol, informujte nás před nástupem na Váš pobyt.

Pro posezení u ohně je určeno ohniště – za parkovištěm proti penzionu. Opékače Vám půjčíme na recepci.

Celý penzion je provozován výhradně jako nekuřácký. Penzion je vhodný i pro ubytování alergiků, proto vstup a pobyt s domácím zvířetem není možný.

Doporučujeme si do penzionu vzít přezůvky.

Jsme pod stálou kontrolou Krajské hygienické stanice se sídlem v Jablonci nad Nisou.

Ve Bedřichově či Jablonci nad Nisou (8 km) je ordinace praktického lékaře, lékárna a stanoviště záchranné služby.

Každý pokoj je vybaven televizorem, většina z nich má USB vstup na flash disk. Každý pokoj má svou koupelnu s WC, sprchovým koutem a vysoušečem vlasů (fénem). Některé pokoje jsou vybaveny ledničkou.

Ceny jsou uvedeny včetně stávající sazby DPH ve výši 15%.

 

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Společnost SICCO s.r.o., IČ: 25073869, se sídlem Kolín IV, Plynárenská 63, okres Kolín, PSČ 280 02 (dále jen „provozovatel“), je vlastníkem a provozovatelem penzionu U Elišky v Bedřichově u Jablonce nad Nisou, Bedřichov 1678 (dále jen „ubytovací zařízení“). Předmětem podnikání provozovatele je mimo jiné zajišťování ubytovacích a stravovacích služeb.

2. Účastník

Účastníkem je fyzická či právnická osoba, která uzavřením smlouvy (dále jen „smlouva“) vstupuje do smluvního vztahu s provozovatelem, jehož předmětem je poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb pro jednu čí více osob v ubytovacím zařízení za sjednanou úplatu, jakož i zprostředkování či zajištění souvisejících plnění (dále jen „služba“).

3. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi provozovatelem a účastníkem vzniká uzavřením smlouvy na základě potvrzení objednávky objednatele za podmínek uvedených v provozovatelem akceptované objednávce a těchto všeobecných obchodních podmínek.

Objednatel objednávku služby provede osobně, telefonicky, vyplněním objednávky na webových stránkách provozovatele www.horyjizerske.cz, e-mailem nebo písemně. Jinak, než písemně či e-mailem učiněnou objednávku, je objednatel (účastník) povinen potvrdit písemně do 14-ti dnů ode dne jejího doručení provozovateli. V opačném případě provozovatel není objednávkou, která nebyla písemně či emailem potvrzena, vázán, a to ani v případě, že tuto akceptoval.

Za objednávku se považuje dostatečně určitý projev vůle směřující k uzavření smlouvy. Objednávka musí obsahovat alespoň specifikaci požadované služby, termín poskytnutí služby, počet osob, kterým bude služba poskytována, identifikaci objednatele (účastníka).

Po doručení objednávky potvrdí provozovatel účastníkovi její převzetí s vyjádřením, zda objednávka je či bude akceptována (formou zaslání Kalkulace pobytu) či nikoliv (dále jen „akceptace“), případně že bude akceptována pouze z části nebo za určitých podmínek (dále jen „částečná akceptace“).Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat nebo akceptovat jen z části nebo za určitých podmínek. V případě, že provozovatel akceptoval objednávku pouze z části nebo za určitých podmínek, smlouva je uzavřena v rozsahu takto učiněné částečné akceptace za podmínky, že objednatel (účastník) neoznámí ve lhůtě 7-mi dnů ode dne doručení částečné akceptace, že na plnění v rozsahu částečné akceptace nemá zájem.

Účastník objednávkou stvrzuje, že se na webových stránkách provozovatele www.horyjizerske.cz důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami zveřejněnými pod odkazem informace, jakož i ceníkem zveřejněným pod odkazem Informace na uvedených webových stránkách provozovatele (dále jen „ceník“) a dále stvrzuje, že se důkladně seznámil s kalkulací pobytu.

4. Cena za službu a způsob úhrady

Cena za službu je smluvní cenou sjednanou mezi účastníkem a provozovatelem v závislosti na rozsahu požadovaného plnění (služby) dle ceníku provozovatele, případně akceptace či nabídky provozovatele.

Nárok na úhradu ceny vzniká provozovateli okamžikem uzavření smlouvy. Cena za službu je splatná a bude uhrazena dle daňového dokladu (faktury) vystavené provozovatelem zpravidla se splatností 14 dnů, a to na účet provozovatele.

V případě, že účastník nevyžije objednanou službu, nevzniká mu nárok na vrácení plnění, není-li dále uvedeno nebo ujednáno jinak.

Účastník je oprávněn uhradit cenu za službu nebo její část i formou nákupu poukázky na službu.

5. Zrušení smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a neposkytnout požadovanou službu, jestliže nastane okolnost, která mu brání či podstatným způsobem ztěžuje ve splnění závazku (zejména zásah vyšší moci). V takovém případě provozovatel vrátí účastníkovi již poskytnutá plnění.

6. Zrušení smlouvy ze strany účastníka (stornopoplatky), změna smlouvy

Účastník je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným provozovateli. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit újmu vzniklou provozovateli (dále jen „stornopoplatky“).

V případě zrušení rezervace po vytvoření rezervace host zaplatí 50 % z celkové ceny a v případě zrušení rezervace méně než 60 dní před příjezdem 100 % celkové ceny.

Na žádost účastníka se mohou smluvní strany dohodnout na změně smlouvy ohledně termínu plnění. V takovém případě bude provozovatel účtovat za provedenou změnu termínu částku ve výši 500,-Kč s DPH, a pokud bude změna provedena na žádost účastníka doručenou provozovateli méně než 8 kalendářních dnů před plánovaným zahájením služby, 800,-Kč s DPH.

7. Práva a povinnosti účastníka

Účastník je oprávněn využít služeb dle akceptované objednávky.

Účastník je povinen důkladně se seznámit s ubytovacím řádem ubytovacího zařízení, dodržovat povinnosti z něj vyplývající a seznámit osoby s ním využívající službu s těmito povinnostmi, jakož i zajistit dodržování ubytovacího řádu uvedenými osobami.

Účastník se zavazuje předcházet vzniku škod, zejména chránit majetek provozovatele před poškození. Účastník odpovídá za veškeré škody způsobené provozovateli i osobami, které s ubytovaným službu v ubytovacím zařízení využívají.

Účastník, jakož i osoby využívající s účastníkem služby, jsou povinny veškeré předměty vyšší hodnoty (tj. hodnoty nad 2000,- Kč), zejména cennosti, uložit přímo u poskytovatele, poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé na věcech odložených, ani za jejich ztrátu či odcizení.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 1.1.2013. 

 

 

GDPR

Důležitá informace zákazníkům

Nová pravidla ochrany osobních údajů

Ode dne 25. května 2018 se bude ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídit novými pravidly.

Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU)2016/679(obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen ,,Nařízení“).

Vedle Nařízení bude nadále platná i novelizovaná česká legislativa týkající se specifických otázek ochrany osobních údajů(například nově připravovaný zákon o zpracování osobních údajů nebo dosud platný zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) neupravených Nařízením. Nařízení bude přímo použitelná v České republice a bude nově stanovovat práva a povinnosti zejména dále uvedených subjektů:

a)fyzických osob(tzv. subjektů, tedy nositelů údajů) – zákazníků

b)správců – společnosti  Sicco s.r.o. či dalších subjektů, které zpracovávají osobní údaje pro konkrétní účely a

c)zpracovatelů – smluvních partnerů správců, kteří správcům z jejich pověření poskytují určité služby spojené se zpracováním osobních údajů.

 

Nařízení mimo jiné upravuje také podmínky, za nichž lze provádět tzv. přímý marketing(typicky zasílání nabídek zboží a služeb zákazníkům). Nařízení zachovává možnost zpracovávat osobní údaje zákazníků pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce. To znamená, že správce je oprávněn na e-mailové adresy a telefonní čísla získaná od svých zákazníků zasílat svoji marketingovou komunikaci s nabídkou zboží a služeb, pokud lze důvodně očekávat, že zákazníci věděli, že ke zpracování jejich osobních údajů může pro tyto účely dojít: jde současně o situaci, kdy zákazníci ke zpracování těchto osobních údajů pro účely marketingu nedali svůj výslovný souhlas. Správce samozřejmě musí při této své činnosti vždy dodržet i další platné právní předpisy týkající se zasílání obchodních sdělení(např. výše zmíněný zákon č. 480/2004 ve vztahu k obchodním sdělením zasílaným elektronickými prostředky).

Naše společnost dosud prováděla zpracovávání vašich osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy a/nebo telefonního čísla za účelem informování o našich produktech, službách či novinkách apod.(dále jen ,,Osobní údaje pro účely přímého marketingu“)na základě oprávněného zájmu a v souladu s platnou legislativou, případně na základě vámi uděleného souhlasu.

Ceníme si důvěry našich zákazníků, a proto vás chceme informovat, že vaše Osobní údaje pro účely přímého marketingu budeme za účelem přímého marketingu i nadále, tj. i po nabytí účinnosti Nařízení, a tedy po 25. květnu 2018, zpracovávat na základě výše uvedeného oprávněného zájmu naší společnosti. Základem tohoto oprávněného zájmu je snaha o poskytování nabídky zboží a služeb našim zákazníkům v nejvyšší možné kvalitě a zlepšování našeho zákaznického vztahu s vámi.

Ke zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu nebude docházet v případě, že jste kdykoliv v průběhu zpracování vznesli námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely marketingu, nebo v případě, že určitý druh zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu podléhá vašemu souhlasu a vy jste nám tento souhlas neposkytli nebo jste jej kdykoli v průběhu zpracování odvolali.

Na ochranu osobních údajů byl společnosti Sicco s.r.o. vždy kladen velký důraz. I z tohoto důvodu se naše společnost důsledně připravila na novou legislativu, včetně revize a přípravy nové zákaznické dokumentace.

Závěrem nám dovolte vám poděkovat za vaši dosavadní přízeň a spolupráci a pevně věříme,že budete tyto informace o nových pravidlech ochrany osobních údajů považovat za přínosné a že Vám pomohou se lépe a snadněji v těchto pravidlech orientovat. V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na emailu: sicco@sicco.cz

Sicco s.r.o., Plynárenská 63, 280 02 Kolín 4

IČO 25073869, DIČ CZ25073869

 

 

 

 

 

© 2016 Sicco s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. Internetové stránky a SEO: IT products s.r.o.
Penzion U Elišky Bedřichov v Bedřichově hodnocení